My CraftbarnFriday, May 23, 2014

He´s finally here now!

Now he finally saw the daylight here our first little grandson after we´ve had 7 granddaughters for almost 20 years now, so it´s soooo exiting to finally get a boy in the family, and he´s sooooo cute.But I guess we always say think that , don´t we? ha ha ha
I´m sorry it took me some days to get this up, but there´s been sooo much going on here again now this week, with his arrival and things to finish and everything, but here´s finally some pictures of him and also the funny motorcycle I made for him. So I hope, you´ll enjoy this post here.

Så så han endelig dagens lys her, vores lille nye barnebarn. Efter at vi nu har haft 7 piger i næsten 20 år kom der så endelig en dreng i familien, og han er bare noget så cute, men det synes vi jo selvfølgelig altid de er mon ikke? ha ha ha.
Undskyld det tog mig nogle dage at få det her op, men der har bare været såå meget hele denne uge her med hans ankomst og alle de ting der skulle gøres færdig og sådan, men her er endelig nogle billeder af ham og af den motorcykel, som jeg havde lavet til ham. Så jeg håber, I vil nyde den post her idag.
 Here he is the little wonder only 5hours old / Her er han så vidunderet kun 5 timer gammel.
 And here he´s sleeping with mum a minute later / Og her sover han så ved mor få minutter senere.
 And here´s the diaper motorcycle I made for him. My son is completely crazy with bikes and have even been racing them over the years, so ofcause it had to be a bike for them as it´s the first boy in the family and next it´s his boy ha ha ha. Here seen from the front.
Og her er så ble motorcycklen, som jeg lavede til ham. Min søn har altid været vild med motorcykler, og endda kørt race på dem gennem årene, så det kunne selvfølgelig ikke være andet, da han jo er den første dreng i familien, og så at det er hans dreng, så selvfølgelig skulle det være det. Her ses den forfra.
 And here´s from one side / Og her ses den fra den ene side.
 And here from the other side / Og her ses den fra den anden side
And here from the back / Og her ses den så bagfra.

It was really well recieved and I think his dad had shared the first pic of it on Facebook 3 minutes after we brought it there ha ha ha. He was really pleased and exited about it, that´s for sure.
Unfortunately I was sooo busy to get everything finished, that I forgot to take pictures of a fan I made too and the card as well, but I think I can get some pics of it later, but you´ll have to wait to see them though, I´m afraid LOL

Den blev virkelig godt modtaget, og jeg tror ikke der gik mere end 3 minuteter efter vi kom med den, før han havde delt det første billede på Facebook ha ha. Han var helt sikkert rigtig glad og overvældet for den, det er helt sikkert, og det er jo skønt, når man lægger så meget tid i noget.
Desværre havde jeg så travlt med at blive færdig med det hele, at jeg totalt glemte at tage billeder af en vifteopsats jeg lavede til dem, og også af kortet, jeg havde lavet, men mon ikke jeg kan få et billede af det senere, men det må I altså lige vente lidt med at se desværre er jeg bange for LOL.

I have taken pictures all the way through I made the motorcycle, so I can make a tutorial for how I made it, if anyone is interested in that? Then just let me know in the comments below okay, cause I don´t want to make a long tut if noone is really interested in it anyway, but quite a few asked me earlier, when I made the cake, so thought I could as well take the pics this time, so I had them in case some would like to see.

Jeg har taget billeder af hele processen mens jeg lavede motorcycklen her, så jeg kan lave en komplet tut, hvis nogen er interesseret? Bare lad mig det vide i kommentarerne nedenfor her så, for jeg ønsker selvfølgelig ikke bruge en masse tid påat lave det, hvis ingen er interesseret i det, men der var faktisk en del der spurgte tidligere, da jeg havde lavet kagen, så tænkte, jeg hellere måtte tage billederne med det samme denne gang, hvis nogen skulle være interesseret.

I hope, you´ve enjoyed todays entry here and like what I had to show you today. Now have a wonderful week-end and lots of crafty fun. I know I will as I´ll get 4 of my girls here all week-end, so bet it´ll be a busy one too he he he.

Jeg håber I kan lide mit indlæg her i dag og hvad jeg havde at vise jer. Håber I alle får en fantastisk week-end med masser a scrap sjov. Det ved jeg, jeg nok skal få, da jeg får 4 af pigerne på besøg her  hele week-enden, så det bli´r nu nok en travl en her igen he he he.
Until we meet again / Indtil vi ses her igen
Biiiiiiiiiig warm hugs / Knuuuuuuuzer
Maryann

Sunday, May 18, 2014

And here´s just the last weddingcard, that I made.

Hi again dear blogfriends / Hej igen kære blogvenner,
Just a short entry here with the last weddingcard, I hadn´t showed you yet, so thought I would do that right away now, so here it comes too:
Bare lige et kort indlæg her med det sidste bryllupskort, som jeg ikke havde vist jer endnu, så tænkte lige, jeg ville gøre det med det samme, så her kommer det lige:

 The card front all closed / Kort fronten helt lukket
 The card inside all open / Kortet indeni helt åbent.
 The card inside at the bottom with space to write on / Kortet indeni forneden med plads til at skrive på.
 The upper part inside / Den øverste del indeni.
 The flaps in each side to close the card with. / Flappene i siderne til at lukke kortet med.
 The front of the uppe panel, when it´s closed down/ Forsiden af det øverste panel, når det er lukket ned.
And finally the backside of the card here / Og endelig er her bagsiden af hele kortet her.

I hope, you like, what I´ve made here as much as I did to make it too.
Jeg håber I kan lide, hvad jeg har lavet her lige så meget, som jeg kunne lide at lave det.
Until we meet again: / Indtil vi ses igen her:
Biiig hugs / Knuuuuuuuuuuuuuzer
Maryann

Hi guys, I´m finally back here.

Hi dear blogfriends/ Hej kære blogvenner,

I´m soo sorry, I know, I´ve been neglecting my blog here for a very looong time lately, but it´s NOT because I´ve been lacy here, more the opposit, cause I´ve been sooo busy with all my new tasks on the webmag and the forum and here at home, where we´ve had so many weddings, confirmations and birthdays and as you know too, our little new grandson is due any minute now, so I´ve been working really hard on loads of things for all these occasions around here, so I wount bother you with all these things in one entry, but I´ll share it over some days here instead, and the last of them you wount get until the grandson is born anyway either, as I think, they should get the chance to see it first. But it´ll come here too just a little later, I promisse.

Jeg er virkelig ked af det venner, jeg ved godt, at jeg har overset min blog her i meget laaang tid, men det er altså IKKE fordi jeg har været doven, snarere tværtimod, for jeg har haft så travlt med at lære alle de nye opgaver, der følger med webmagasinet og forummet, og også herhjemme, hvor vi har haft såå mange bryllypper, konfirmationer og et utal af fødselsdage, og som I også ved, så kan vores lille nye sønnesøn se dagens lys hvad øjeblik det skal være nu, så der er virkelig blevet arbejdet med en masse ting bag kulisserne til alle de forskellige lejligheder her. Jeg vil ikke belemre jer med dem alle sammen her i et indlæg, det bli´r vist for meget, så jeg vil sprede dem ud over flere indlæg her over nogle dage, og de sidste ting får I alligevel ikke at se, før han er født, så forældrene får chancen for at se tingene først, men de skal nok blive vist her senere, det lover jeg.

So today I´ll start out showing you all the different confirmation cards I´ve made here. Some for our own granddaughters and a couple more simpler ones, that was ordered this way, but here they come, then see what you think okay.
Så idag vil jeg starte med at vise jer alle de forskellige konfirmations kort, jeg har lavet her. Nogle for vore egne børnebørn, og et par stykker mere lidt simplere lavet, som var bestilt sådan, men her kommer de, så kan I se, hvad I synes om demo okay.
 First here is the 2 simpler cards I made./ Her er først de 2 mere simple kort, jeg lavede.

 And this one here is the first for one of our granddaughters, who´s born on my birthday, and ofcause she got a bit more special card here, and also one of the small toiletrollboxes I showed here earlier.
Og her er så det første til en af vore børnebørn, hende som er født på min fødselsdag, så selvfølgelig skulle hun ha et specielt kort, og fik også en af de toiletrullebokse, jeg viste her tidligere.

 

 

The last one here is for our other granddaughter, who was confirmated here last week-end, and ofcause we couldn´t give one something special and not the other one, so she got a whole minialbum with loads of pictures showing her personality and our best wishes for her too. I did take pics of every spage on both sides, but it would take sooo much up, so I decided just to show the entire album in one on both sides and then how it was gathered in the sides, cause I made a complete tutorial for this new idea, that I´ll share later, and then you´ll get all the detailed pictures then.
Det sidste her er også for vores andet barnebarn, som blev konfirmeret her sidste week-end, og selvfølgelig kunne vi ikke gí den ene noget specielt og så ikke den anden, så hun fik et langt og anderledes minialbum, helt dekoreret med en masse billeder , der vider hendes personlighed og alle vore ønsker for hende i fremtriden også. Jeg tog en masse billeder af samtlige sider, men der er rigtig mange, og det ville blive for meget syntes jeg, så jeg viser bare nogle af hele albummet fra hver side, da jeg har lavet en komplet tutorial over hvordan det lidt specielle album er lavet, som kommer op her lidt senere, og så skal I nok få alle de detaljerede billeder og mere forklaring der.

This was all I´m going to show you here today. I hope you like, what I´ve made here, and if there´s anything you´ll like to hear more about, then please just ask, and I´ll be more than happy to explain it for you then okay. Thanks sooo much for all your visits here and all the wonderful comments you always share here, I hope you know, how much I apreciate every single word.

Det var altjeg havde at vise her idag. Jeg håber, I kan lide, hvad jeg har lavet, og er der noget, I gerne vil há forklaret bedre, så bare spørg, så skal jeg hellere end gerne forklare det for jer. Og så vil jeg gerne takke for alle de mange besøg her og for alle de pragtfulde kommentarer, I altid lægger, jeg håber I ved, hvor meget jeg værdsætter hver eneste en.
Have a wonderful day everyone and loads of great fun. Until we meet again:
Há en pragtfuld dag alle sammen, fyldt med masser af sjov og ballade. Til vi ses igen:
Biiiiiiig warm hugs/ Knuuuuuuuuuuzer
Maryann