My CraftbarnWednesday, June 25, 2014

Tutorial for the diaper motorcycle

Hi there dear friends / Hej kære venner,
Sorry it has again been so long, since I`ve had time to blog, but life has been really hectic here with sooo much private stuff going on. But I´ve finally pulled myself up to make that tutorial, I´ve promissed a lot of people to make for the diaper motorcycle I made for my new grandson, so here it is, but I warn you folks, it´s a really photo heavy entry, so I hope, you´ll stick to the end.
Sorry det igen har taget mig så lang tid at få blogget her, men det hele har bare været så hektisk her på det seneste, med såååå meget privat stuff hele tiden. Men jeg har endelig fået mig taget sammen til at få lavet den tutorial, som jeg har lovet en del mennesker at lave på den ble motorcykel, jeg lavede til mit nye barnebarn. Så her er den endelig, men jeg advarer jer lige, for den er bare billedtung med rigtig mange billeder, så jeg håber, I kan hænge ved til den bitre ende.
So here we go: / Så her kører vi så :

 As far as I remember, I used 22 or 23 diapers size 3 for each wheel, but just use enough for it to feel steady, when the weight gets on top of it, and it ofcause also depends on which size of diapers, you´re using.
Så vidt jeg husker, brugte jeg 22 eller 23 bleer i str. 3 til hvert hjul, men bare sørg for, at de er faste nok til at være stabile, når vægten kommer ovenpå, og det afhænger selvfølgelig også meget af, hvad str. bleer I bruger.
 I found a lid from a Tupperwarebowl, that suited me in size to hold the diapers, til I had them all weaved into each other in a round shape. Just keep adding them one by one, until you´re satisfied with the shape and stability.
Jeg fandt et låg fra en Tupperwareskål, som passede i størrelsen, til at holde bleerne, mens jeg fik dem vævet ind i hinanden til en rund form. Bliv bare ved at tilføje bleer, til I er tilfreds med formen og stabilititeten.

 When it´s filled all up, then make sure to move them around until it´s all even all the way around.
Når det er fyldt helt op, så flyt dem lidt rundt, indtil de er helt jævnt fordelt hele vejen rundt.
 Now your wheel should look something like this.
Nu skulle dit hjul gerne se nogenlunde sådan her ud.
 Put a heavy rubberband around to hold it in place.
Sær et kraftigt elastik rundt om, til at holde det hele på plads.
 And now we have 2 wheels finished here.
Og så har vi begge hjul færdige her.
 Now we add a wide satin ribbon on top to cover the rubberband. Keep it in place with a needle.
Nu sætter vi så et bredt satinbånd over, til at skjule elastikken. Hold det på plads med en knappenål.
Both wheel are all finished now. /  Begge hjul er helt færdige nu.


 Now take a fabric nappie and fold in half. / Tag en stofble nu og fold den på midten.
 And start rolling it now to a long tight sausage. You can use some needles to keep it in place, while you roll it.
Start med at rulle den til en lang stram pølse. Du kan bruge nåle til at holde det på plasds, mens du ruller det.
 Here it is all rolled up. Don´t forget to remove the needles before you use it.
 Her er det rullet helt op. Glem ikke at fjerne nålene før du bruger den.
 Now you take the rolled diaper and put it throught the middle of the first wheel, and keep it straight, amd the edge on the inside, so it´ll be hidden.
Nu ta´r du den sammenrullede ble og stikker gennem midten på det første hjul, og hold det så lige som muligt, og hold den rullede kant indeni, så den bli´r gemt.
 Now adjust it, so the ends are equal in both sides.
Nu justerer du dbleen, så begge ender er lige lange.
And now put the one end through the other wheel too, and drag the end outside on the other side like this.
Nu putter du den ene ende igennem det andet hjul også, og træk enden helt ud på den anden side som her.
 Then you put the other end into the wheel from this side here, and make sure, it´s pretty tight, so it´ll keep together. Fasten the 2 ends to each other inside the wheel with needles, and stick the last endbit inside to cover that too. The wheel, where you gather the ends needs to be the back wheel.
Så putter du den anden ende ind fra den anden side, og sørg for, at det er holdt ret stramt, for at holde det sammen. Fastgør de to ender til hinanden med nåle, så det holder sammen, og stop den sidste ende ind bagefter til at skjule det. Det hjul du samler i skal være baghjulet.
 Now you should have the bottom ready and look like this here.
Nu skulle bunden gerne være klar og se ud som det her.
 Now you roll another fabric diaper too and put through the front wheel  too like we did before.
Nu ruller du en anden stof ble, og trækker igennem forhjulet også, som vi gjorde før.
 But this time, you pull it upwards and gather it instead to make the motorcycle track.
Men denne gang trækker du pølsen opad og samler i stedet for, til at forme styret.
 Then I´ve used 2 bibs for the mudguards, and I found a couple, that had some fun sentiments on them. In Scandinavia we have different names for grandmum and grandad depending on if it´s for mums or dads side, and directly translated it says on dads side, which we are here: Grandad = farfar and grandmum = farmor, and on mother side it is: Granddad = morfar and grandmum = mormor. So this one says Grandmums tomboy. It´s in the front, and later you´ll see the other one on the back too.
Så har jeg brugt 2 hagesmække som skærme, og jeg fandt et par med nogle sjove tekster, som I kan se her. Denne her er brugt foran, og I vil senere få at se den anden, som er brugt bagpå også.
 Then I mixes a couple of pics up, I´m afraid, but this is the right one. I wrapped a bottle in a washclothes to use as a headlight, as you can see on the next picture, but I hadn´t got it wrapped on there, when I took that, so took this picture afterwards, but you need to do it here, BEFORE you add it to the bike.
Så fik jeg desværre mixed nogle billeder lidt her. Men det her er det rigtige. Jeg pakkede en sutteflaske ind i en vaskeklud til at bruge som forlygte, som I kan se på næste billede, men der havde jeg ikke fået kluden om, så derfor tog jeg det billede her senere, men I er NØDT til at pakke den ind nu FØR I sætter den fast.
 Here you can see, how I placed it on the front, but it has to be wrapped first.
Her kan I se, hvordan jeg placerede den foran, men den skal pakkes ind først.
 This is a rattle I found to help me make the handlebars with, but forgot to take a picture of how I put the diaper ends throught here, but you can see it on a later pic, and I´ll tell you then.
Det her er en rangle, jeg fandt til at hjælpe med at lave styret, men jeg glemte desværre at tage et billede, da jeg trak ble enderne igennem, men man kan se det på et senere billede, og jeg skal nok forklare det der.

 On this and the next picture, you can see, how I´ve pulled the ends of the last diaper through the holes in the rattle to keep it gathered together on the middle and hold the bottle in place too, and then pulled the ends out to both sides, and then I´ve cut 2 pieces of heavy cardstock, and rolled into the handles too to make more steady and stronger, ( the blue you can see in the ends here) and then used a rubberband to keep it all together in both sides.
På dette og det næste billede kan I se, hvordan jeg har stukket enderne af bleen gennem hullerne i ranglen nedefra, for at holde det samlet på midten og holde flasken på plads også, og så er enderne trukket helt ud til  begge sider. Og så har jeg skåret et par stykker kraftig karton og rullet indeni enderne på bleen, for at gøre det stærkere og mere stabilt, ( det blå I kan se inde i enden her), og til slut sat et elastik på i begge sider, til at holde det hele sammen.
 Here you can see, how I´ve put the diaer through the rattle and added the cardstock, to make the handles and keep the bottle (frontlight) in place.
Her kan I se, hvordan bleen er trukket igennem ranglen, og tilsat kartonnet, for at lave håndtagene på styret og holde flasken (forlygten) på plads.
 Then I had bought a pair of tiny babysocks for the handles, and to make it keep the shape, I added some silk paper inside them. See next picture, when they´re filled up.
Så købte jeg et par mini babysokker til håndtagene, og for at de skulle kunne holde faconen fyldte jeg dem med noget silkepapir. Se næste billede når de er fyldt helt op.

 Here they´re dragged over the ends of the handles to hide the not so nice ends and to make it look a bit more real.
Her er sokken trukket ud over enden på styret for at gemme de mindre pæne ender og selvfølgelig også for at få det til at se mere rigtig ud.
 Here´s the almost finished result of the front now and you can see clearly, how the rattle keep it all together.
Her er så den næsten færdige front, og I kan rigtigt se, hvordan ranglen holder det hele sammen.
 Then I just found this fun bottlewasher in a sellout bin in the supermarket, and thought, it would fit perfect as the exhaust pipe, so I added it to the one sisde and satr it into the diaper used for the handle and then tied it with a ribbon to the other diaper sausage, that keeps the wheels together, as you can see here.
Så fandt jeg denne sjove flaskerenser i et restemarked i vores lokale supermarked, og tænkte, at den da lige passede som udstødningsrøret. Der har jeg sat håndtaget af den ind i bleen der danner styret og så bundet et bånd omkring ved den ble der holder hjulene sammen, og det passede bare perfekt, som I også kan se her.
 Then I´ve added another washclothes over the top here to make the seat, and then dragged the other bib our over the end as seen here.
Så har jeg lagt en anden vaskeklud over som sæde, og der har jeg så trukket den anden smæk op over enden, som I kan se her.
 Then I´ve tied a dummy on the handle here in both sides, to symbolize all the other handles and stuff there is on a real bike.
Så har jeg bundet en sut på styret i begge sisder, for ligesom at symbolisere de andre håndtag og klokker o.l der er på en rigtig motorcykel.
 And I decorated it with some small fabric stickers with babypics on, I´ve found a long time ago, like the real bikes also have nametags and stuff as well.
Jeg decorerrede lidt på siderne med nogle små stofmærker med babybilleder på, som jeg  havde i gemmerne fra tidligere, ligesom de rigtige har navnetags og sådan også.
 And ofcause a bike also needs a key to start it, so I saved this one from a can of cod roe earlier and it was just perfect.
Og selvfølgelig skal en motorcykel da også há en nøgle, så jeg havde gemt denne, som er fra en dåse torskerogn, og den passede jo bare perfekt hertil.
 I just sat it in here between and used a glue got to make sure, it didn´t fall out.
Jeg satte den bare ind imellem her og sikrede den lige med en glue dot, for at være sikker på, den ikke faldt ud.
 And ofcause it also needed to have a driver, so meet Mr. Cow here, who´s a stuffed animal, made to educate the baby, as he gets a bit older, as it has all kinds of  tasks built into it, and it´s also pretty cute I think. Don´t you? he he
Selvfølgelig skulle den jo også have en chauffør på, så mød her Hr. Ko, som er et fyldt dyr, lavet til at lære barnet om alt muligt nyttigt, som det bli´r ældre, og han er da også bare ret nuttet synes jeg. Synes du ikke også? ha ha ha.
 And here from the other side than before too.
Og her der den fra den anden side end før.
 And here it is from behind, where you can now see the other bib, I used for the back, and it says: Grabd Pa´s Bandit.
Og her er den så bagfra, hvor I nu rigtig kan se den anden hagesmæk, jeg talte om før, til bagskærmen.
  And here it is from the front all finished.
Og her er det så forfra helt færdig.
 And a close up to show the rattle and the "headlight" better.
Og her et nærbillede for at se ranglen og "forlygten" lidt bedre.
 And a topview of the dummy/ handle too
 Og her et kik ovenfra på sutten/ håndtaget også
 More close up pics on details / Flere nærbilleder af lidt flere detaljer.

 Here you can see, I´ve added a tiny plastic rattle in both sides of the back wheel too. They´re tied with a narrow baby ribbon too.
Her kan I se, at jeg har hunget et par rigtig små plastik rangler på hver side af baghjulet også. De er hunget på med et smalt babybånd i begge sider af navet.
 And then I finally thought, you should have a couple of pics of the new owner here when he´s just one month old now.
Og her syntes jeg lige, at I skulle há et par billeder af den nye ejer, nu han lige er blevet 1 md gammel.
 And as you can see, he´s already a really happy little kiddo ha ha ha.
Og som I kan se her, er han allerede en glad lille gut ha ha ha ha.

I don´t know, if this could maybe be made in another way, but this is just my way of it with the different things I had available to create with here, cause I´m very sure, that it´s very different, what you can all get, where you live, and it´s doesn´t matter so much how it looks, if you just find things, that can work the purposes, I´ve talked about here, then it doesn´t matter if it´s one kind of rattle or another, if it can just keep things together, if you know, what I mean? I actually had bought a couple of thin blankets to use to hold it together, but learned, that the sausages went way too thick, when I rolled them, so had to find something else, and it´s from that, I´ve made this, what´s workable and available ofcause, but else you can just use whatever, you can get, where you live.

Jeg ved ikke, om det her kunne ha været lavet smartere på en anden måde, men det her er bare min måde, at lave den på, med de ting jeg havde tilgængelige her lige nu, og da det kan være meget forskelligt, hvad man kan få alt efter hvor man bor, så bare  tænk på, at det betyder ikke noget om det er den ene rangle eller den anden, bare den virker til de formål den skal, som vi har talt om her. Jeg havde oprindeligt købt et par tynde tæpper, som jeg ville ha brugt til at holde sammen, men de blev for tykke, når de blev rullet, og duede bare ikke, så jeg måtte finde på noget andet, så det gælder bare om at finde noget, I kan li´og som dur til projektet, og er tilgængeligt, hvor I nu bor.

This was quite a long post here today, but it was difficult to make it shorter, as I know, there´s more peopple, who´s fairly new to this, who´s asked me to make this tut here, so I really hope, it´s understandable? But if there´s anything at all, that any of you don´t understand or find explained clear enough, then please just ask, and I promisse, I´ll answer any question as soon as I see them okay.

Det var godt nok noget af et langt indlæg her idag, men da jeg ved, at der var nogle, som er ret nye i det her, der havde spurgt mig, om jeg godt ville lave denne tut, så jeg håber virkelig, at den er til at forstå? MEN hvis der er noget som helst som nogen af jer overhovedet ikke forstår, eller ikke føler er godt nok forklaret, så endelig bare spørg alt det I har brug for, og jeg lover, jeg skal svare lige så snart jeg ser det.

I hope, you´ve all got through to the end and thanks sooo much for that. I promissse, I´ll try and get more frequent with my blogging now, so hopefully we´ll meet again here soon. Thanks soo much for comming here and all your sweet comments always. Have a great day.

Jeg håber, I har kunnet følge mig helt til enden her, og tusind tak for det. Jeg lover, jeg vil prøve, om jeg ikke kan få blogget lidt mere jævnligt fremover, så forhåbentligt ses vi her igen snart. Tusind tak forsi du tog dig tid til at kikke ind her og alle de rigtig søde kommentarer jeg altid får fra jer. Hav en pragtful dag nu.

Until next time/ Til vi ses igen næste gang
Biiiiiiiiig warm hugs / Knuuuuuuuzer
Maryann