My CraftbarnFriday, July 11, 2014

Tutorial for my earlier minialbum.

Hello dear friends out there/ Hej kære venner derude,
First I must warn you, todays entry is really photo heavy, so I hope, you´ll hang in to the end here.
In May for the National Scrapbookingday, Marit our editor on The Paper Crafter made some really great images, she gave for free, to all who wanted them, and I used them for a sweet minialbum for my granddaughters confirmation, as I found they were just perfect for that, even I ofcause have found a lot more around on the internet. A lot of people has been asking me to make a tutorial for, how I made this album, so here it comes:
Først må jeg lige advare jer, indlægget idag er virkelig foto tungt, så jeg håber, I kan hænge på hele vejen.
I maj til Den Internationale Scrapbookingdag, lavede Marit, vores editor forThe Paper Crafter, nogle rigtig flotte billeder, som hun gav frit til dem, der havde lyst til dem, og jeg brugte dem til et rigtig sødt lille minialbum, jeg lavede til mit barnebarns konfirmation, da jeg syntes, de var perfekte dertil, selvfølgelig sammen med en del flere, som jeg havde fundet på nettet rundt omkring. En masse har spurgt mig, om jeg godt ville lave en tutorial for, hvordan jeg havde lavet det, så her kommer den nu:

 I used a piece of heavy cardboard for the covers / Jeg brugte en temmelig kraftigt pap for coverne
 As you can see here, it´s pretty thick, about 2½- 3 mm thick, so it´ll last a long time./
Som I kan se er det ret tykt, nok omkring 2½ - 3 mm tykt, så det kan holde længe.
 I cut 2 pieces of 12 x 16cm  for a front and back cover. I used my scrollsaw to cut it, as it´s very heavy and no papercutter can go through this./
Jeg skar 2 stykker ud på 12 x 16cm til for- og bagcover. Jeg brugte min scrollsav til at skære det, da ingen skæremaskine kan gå gennem det her.
 Next I cut the papers for the covers. I used papers from Pion Design for this, and cut the 2 pieces 2 cm wider on both sides, for the outside of the covers, and the other two was cut ½ cm smaller on each side for the inside of the covers/
Næst skar jeg de papirer, der skulle bruges til coverne. Jeg brugte Pion Design hertil, og skar 2 stykker, så de var 2 cm bredere på begge led til ydersiden, og så 2 stykker, som var ½ cm smallere på hver led til indersiden af coverne.
 I used VTR glue, which is a bookbinding glue, that is very strong, and almost impossible to rip apart, when  it´s all dry/
Jeg brugte VTR klæber, som er en bogbinderlim, som er virkelig stærk, og det er næsten umuligt at skille ad, når det først er helt tørt.
 Add a very thin layer to BOTH the paper and the cover, and let it dry just  a minute or so, before you then put them together, and make sure all airbobles are pressed out, before you leave it, and make sure, you´ve added nice of glue on the edges too/
Kom et meget tyndt lag lim på BÅDE papir og selve coveret, og lad det lige tørre et enkelt minut, før du limer dem sammen, og vær sikker på, at du får alle luftbobler presset helt ud under papiret, før du efterlader det, og vær sikker på, at du har kommet godt med lim over alle kanter også.
 Then you cut your corners of the papers about ½ cm from the cover, so it can fold nice./
Så skærer du hjørnerne af papiret, ca. ½ cm fra hjørnet på coveret, for at sikre, at det kan foldes pænt.
 Hurry before the glue dryes too much, and now turn all the edges over to the back of the covers, and make sure all edges are nice and straight on all 4 sides of the cover./
Skynd dig nu før limen blir for tør, at folde alle siderne over på bagsiden af coveret, og vær opmærksom på, at alle kanter er pæne og lige på alle 4 sider.
 Now add glue to the small papers and to the inside of the covers, /
Nu tilføjer du så lim til de små papirer og på bagsiden af coverne.
 And again after ca. 1 minute you add the paper to the inside and make sure, it sits nice and straight/
Og igen efter ca. 1 minut sætter du nu papiret på indersiden og sikrer dig at det sidder pænt glat og lige.
 Now you cut 2 pcs of paper in 30,5 x 14cm. You need 2 pcs to be able to get it long enough for the inside folder. I used Pion Design paper for this too. Just add one more strip, if you want more pages in your album/
Nu skærer du 2 stk papir i 30,5 x 14cm. Du er nødt til at lave 2 stk, for at få det langt nok til folderen indeni. Jeg har også brugt Pion Design papir her. Bare tilføj en længde mere her, hvis du vil have flere sider i albummet.
 You glue these 2 sheets together end to end, to make it long enough. Make an overlay so it´ll all be 60 cm /
Du limer de 2 stykker sammen endevis, for at få det langt nok. Lav et overlæg, så resten er ca 60 cm.
 Then you score this every 10cm, so it´ll make 6 pages. Fold dem harmonicastyle and crease all pages really well, so it´ll make the album pages stand nicely/
Så skorer du denne for hver 10 cm, så det danner 6 sider. Fold dem i harmonikastil, og klem kanterne rigtig godt, så album siderne bli´r stående fint.
 I inked all the edges and also the folded edges with this distress ink and an inking tool/
Jeg inkede alle kanter, også de foldede kanter med denne distress ink og et inking tool.
 I also cut all the corners of with a corner rounder, but that´s not nessecary ofcause, just my taste/
Jeg runded også alle hjørner på siderne med en hjørnepunch, men det er selvfølgelig ikke nødvendigt, blot min smag
 Now the inside folder looks like this on one side/ Nu ser den indvendige folder ud som her på den ene side
 And like this on the other side / og som her på den anden side
 Now you need to decide, which side you want most of, as the one of them you have to add tape to both ends like here, and on the same side to be able to close the album right /
Nu skal du beslutte, hvilken af siderne du helst vil há flest af, så du kan komme tape på begge ender  på den samme side af folderen, for at kunne lukke albummet rigtigt
 Then you cut 2 pcs of ribbon at ca. 30 cm lenght and 1 cm wide to make a closure/
Nu klipper du 2 stk bånd på ca. 30 cm længde og 1 cm bred til at lave lukningen med.
 Measure to the middle of the cover on the inside and add a piece of db. sided tape, like shown here/
Mål ud og find midten af coveret på indersiden, og sæt et stykke db sidet tape, som vist her.
 Remove the paper and tape the ribbon onto the cover inside, so both ends are ca  the same lengt. Now you pull the cover of the tape of the folder and add it on top of the ribbon here on the inside of the cover in both ends, so it sits nice and straight. You can now tie the ribbon in both sides to close the album, and else begin to decorate it as you like /
Fjern beskyttelses papiret og fæstn båndet på indersiden af coveret, så begge ender er ca. lige lange. Nu kan du så fjerne beskyttelses papiret fra tapen på enderne af folderen og lime det fast over båndet på coveret på indersiden i hver sin ende, så det sidder pænt og lige. Du kan nu binde båndet i begge sider for at lukke albummet, og er ellers klar til at dekorere det efter din egen smag.

Now the rest pictures here shows, how I decided to decorate mine for my granddaughter, but it´s ofcause just how I and especially she like it done, and not how it has to be done. But like I said in the beginning, I used some free images, I´d got from Marit, and I´ll show you which, when we get to them, so you can too go there and grab them, if you would like them too./
Nu viser de sidste billeder her, hvordan jeg har valgt at dekorere mit album til mit barnebarn, men det er jo selvfølgelig lavet efter hvad jeg og især hun kan lide, og ikke nødvendigvis, hvordan det skal gøres. Som jeg sagde i starten, brugte jeg nogle frie billeder, jeg fik fra Marit, og jeg vil vise jer hvilke, når vi når til dem, så kan du også gå derover og nappe dem, hvis du kunne tænke dig dem også.

 First the frontcover here with one of the freebie images/ Først frontcoveret her med et af de frie billeder
 And then the backcover too / Og så bagsiden også
 And here´s the one side of the unfolded album / Og her er den ene side af det helt udfoldede album
And here the other side of the unfolded album / Og her den anden side af det helt udfoldede album.
 And now the rest is all the single pages one by one. This is also one of the free images from Marit, and a sentiment cut with a Spellbinder die /
Og nu er resten så alle de enkelte sider en for en. Dette er også et af de frie billeder fra Marit, og så en tekst, som er skåret ud med en Spellbinder die.
 Here it´s a verse sticker with a greeting, I got in the UK some years ago, added to another diecut from a Spellbinder die, and last our signatures on a Spellbinder labedie cutout /
Her er det en verse sticker med en hilsen, jeg fik fra England for nogle år siden, som er sat på en anden diecut fra en Spellbinder die, og til sidst vores navne på en skåret Spellbinder labeldie.
 Here it´s an image, I´ve found on Pinterest, and again a sentiment on a Spellbinder diecut, and decorated with some crocheted flowers, a leave cut with a Marianne die and some bling /
Her et billede, som er fundet på Pinterest, og igen en tekst på en Spelllbinder diecut, og dekoreret med nogle kæklede blomster, et blad skåret med en Marianne die, og lidt bling.
 Here another of Marits free images, and decorated with a swirl cut with a Marianne die. Numbers made with peel-off´s and letters made with thickers and a wineglass from the stash /
Her et andet af Marits frie billeder, og dekoreret med en svirl skåret med en Marianne die. Tallen lavet med peel- offs og bogstaver fra et thicker ark, og et vinglas fra gemmerne.
 Another image with the text on, found as it is online somewhere, sorry can´t remember where. A sentiment just fuzzycut to fit the page here, and 2 leaves again cut with Marianne dies, and bling /
Et andet billede med tilhørende tekst, som jeg fandt online, husker desværre ikke hvor.En lille tekst, som er løseligt håndklippet til at passe til siden, og igen 2 blade skåret med Marianne dies og lidt bling.
 Again one of the free images from Marit here, decorated with a small sentiment fuzzycut and a leaf cut with a Marianne die and some fabric flowers and bling /
Igen et af Marits frie billeder her, dekoreret med en lille håndklippet tekstlabel og et blad skåret med en Marianne die og nogle stofblomster og lidt bling.
 Another free image from Marit and again decorated with a sentiment on a Spellbinder diecut and a couple of fabricflowers and bling /
Endnu et af Marits frie billeder, dekoreret med endnu en tekst på en Spellbinder diecut, et par stofblomster og lidt bling.
 Another image, that I found on Pinterest here and a sentiment cut with a Spellbinder die and decorated with threadflowers and some bling /
Endnu et billede fundet på Pinterest her, og en tekst skåret med en Spellbinder die og dekoreret med et par trådblomster og lidt bling.
 And last here another image found on Pinterest, and the small image at the bottom left corner is the last one of Marits free images. And a fuzzycut sentimentstamp in the upper corner, and a small part of a metallic swirl, I had in my stash here and ofcause bling /
Og sidst her et andet image fundet på Pinterest, og det lille billede i nederste venstre hjørne er det sidste af Marits frie billeder. Og så igen et håndklippet tekststemperl i det øverste hjørne, og en lille del af en metal swirl, som jeg fandt i mine gemmer, og selvfølgelig lidt bling.
 Here´s a close up on the closure on the album, and it´s ofcause the same in both sides /
Og så lige et nærbillede af lukningen på albummet her, og det er selvfølgelig det samme i begge sider.
And a final picture of the album all closed and completely finished and ready to go. The front also has one of the free images. Else it´s decorated with a rosette, I made myself from a leftover piece of pleaded ribbon, and a crocheted flower and a brad. Besides that there´s used a leftover piece of silver flowerribbon and there´s a grey butterfly, that I got from a dear freiend, who made it for me on her embroidery machine earlier. And last there´s used some bits and pieces from my stash, like the 2 small flowers and the small butterfly and the blue metallic roses and the blue silk leaf, and a bit of bling ofcause /
Og endelig et billede af albummet, helt lukket og færdig til at ryge afsted. Fronten har også et af de frie billeder fra Marit. Ellers er det dekoreret med en rosette, jeg selv lavede af en lille rest foldet bånd, en lille hæklet blomst og en brad. Foruden det, er der brugt et overskydende stykke sølv blomster bånd og en grå sommerfugl, som jeg fik af en rigtig god ven  som selv havde lavet den på sin broderi maskine til mig tidligere. Og endelig er brugt nogle stumper fra min stash som f.eks. de 2 små trådblomster, den lille sommerfugl, de blå metal roser og det blå silkeblad, og endelig selvfølgelig lidt bling.
 The last picture here is the inside of the frontcover, and this picture and sentiment is also found on Pinterest.  I thought this sentiment were very suitable for the occasion, we were about to begin, when she got this, her confirmation. Only decorated with the silver flower ribbon and a bit of bling /
Det sidste billede her er indersiden til frontcoveret, og dette billede og tekst er også fundet på Pinterest. Jeg syntes denne tekst passede så fint til lejligheden, som skulle lige til at begynde, nemlig hendes konfirmation. Kun dekoreret med et stykke sølv blomster bånd og lidt bling naturkligvis.

Sorry this has really turned out to be a long essay, and if you´re still hanging on here I really apreciate you a lot ha ha ha. I hope, you like this tutorial and can use it for something, and that it´s easy to understand? But if you see anything, you feel is not explained well enough, please ask all you need, and I promisse, I´ll answer as soon as possible. /
Undskyld det her er godt nok blevet til lidt af en lang stil, og hvis du stadig hænger på, tager jeg godt nok hatten af for dig. Jeg håber, du kunne lide denne tutorial og kan bruge den til noget, og at den er nem at forstå? Men hvis du ser noget som helst, som du føler, ikke er forklaret godt nok, så endelig spørg alt det, du har brug for, og jeg lover, at jeg vil svare så hurtigt som muligt.

That´s all from me now, I hope you´re all having a great time in the wonderful summer, we have these days, but hopefully you´ll also have a little time to be creative too now and then. Take good care and enjoy your  self out there. /
Det er alt fra mig her nu, jeg håber, at I alle har en pragtfuld tid i den vidunderlige sommer, vi har for øjeblikket, men også at I har lidt tid til at være kreative ind imellem. Pas godt på jer selv og mor jer godt derude.

Until we meet again: / Indtil vi ses igen:
Biig warm hugs / Knuuzer
Maryann

16 comments:

Stamping With Bibiana said...

WOW, as I said , you have being very busy...real nice accordion book , the vintage images are just gorgeous, congrats my friend
hugs bibiana

Astrid Maclean said...

Such a stunning album Maryann and a great tutorial! the covers look fantastic and the inside with all those lovely images looks gorgeous too. Your grand daughter is going to totally love this album!!

Karina Beck said...

Rigtig fint album og flot udførlig TUT.
God weekend.

Bodil said...

Så flott minialbum og tutorial du har lagd.

Her har vi hatt et voldsomt tordenvær i dag. Lynet har slått ned og det ble strømfeil. Vi manglet strøm i halve huset i noen timer, men nå er det blitt fikset.

Ha en fin kveld :)

Jen said...

What a beautiful project, my dear!! Loved every bit of it!! Have a blessed weekend!!! ALOHA!!

Beth Norman said...

Beautiful, beautiful, beautiful. Your tutorial is so nice and clear and easy to follow. I love how you embellished the album.

Desire Fourie said...

Oh wow Maryann this is a stunning mini album and thanks so much for the awesome tutorial and I am so pleased that it is in metric sizes. I will have to give this a go xxx
Hugs Desíre {Doing Life}

Gabrielle Pollacco said...

What a beautiful project Maryann!! Each little page is a work of art! You have a beautiful vintage style!!xo

Annette / aka said...

Flot, flot, flot album - og en rigtig fin tut. Tak for den. Jeg ved godt hvilket arbejde det er at lave en tut !!!!
Og så lige en kommentar til dit indlæg: Tillykke. Du slog vist rekorden i lange indlæg......haha. Du plejer at skrive meget, men denne gang var et alenlangt.......

Fortsat god sommer til dig.,

Shirley Lane said...

A lot of work but a beautiful keepsake. I am not sure I could attempt such a big project but you are such a talented lady you have done so well. Love Shirley

Dortesjs said...

super flot album og rigtig fin tut. tak for dine besøg hos mig. du er altid så sød at kommenterer og give roser. det er jeg meget glad for.håber at din sommer er god og du kan klare varmen. knus

Lori said...

Oh, so pretty! Love your mini album with all its gorgeous embellishments!

aussie aNNie said...

Stunningly gorgeous and it was so nice to hear from you.xxThe Journey is the Start

Inger said...

WOWWWWW dette var da et utrolig flott og nydelig album Maryann!!!
Takk for at du deler :)
Ha en fortsatt god sommer.
♥ Inger

Stamping With Bibiana said...

again me!!! great to see that you will continue the hop next monday, Beth tag you ...this is so great
can't wait your post next monday!!!hugs bibiana

Pia said...

super flot album og fin vejledning